Ceny benzinu a nafty ze včerejšího dne na čerpacích stanicích akceptující karty DFC.

NATURAL 95
36,65

průměrná cena

35,36

nejnižší cena

DIESEL
30,55

průměrná cena

29,10

nejnižší cena

Podmínky užívání slevové karty DFC BONUS

  1. Uživatelem slevové karty DFC BONUS se může stát každá fyzická osoba starší 18 let po odevzdání vyplněného a podepsaného registračního formuláře obchodnímu partnerovi, nebo přímo vydavateli DFC karty, společnosti DFC system a.s., Příbram, Na Flusárně 168, IČ 24757781, zapsaná v OR u MS Praha, sp.zn. B16618 (dále jen DFC). Vyplněním a podpisem registračního formuláře souhlasí Uživatel s těmito Podmínkami užívání slevové karty DFC a prohlašuje, že se s nimi seznámil.
  2. Po zaregistrování může Uživatel začít okamžitě využívat výhody karty DFC BONUS na všech čerpacích stanicích, které akceptují DFC kartu. Aktuální seznam všech čerpacích stanic akceptujících slevovou kartu DFC BONUS je k dispozici na www.levnetankovani.cz.
  3. Při každém tankování na čerpacích stanicích akceptujících DFC kartu bude při předložení DFC karty a platbě v hotovosti okamžitě odečtena sleva 0,30 Kč až 1 Kč z ceny každého natankovaného litru pohonných hmot a aditiv. Daňový doklad obdrží uživatel od čerpací stanice, kde proběhlo tankování.
  4. Karta je nepřenosná a zůstává majetkem DFC. V případě potřeby další karty nebo karet je možno o ně zažádat přímo obchodního partnera vydavatele, na stránkách www.levnetankovani.cz nebo prostřednictvím zákaznické linky DFC uvedené na stránkách www.levnetankovani.cz.
  5. V případě ztráty či znehodnocení slevové karty bude Uživateli, po oznámení této skutečnosti na zákaznické lince DFC nebo na stránkách www.levnetankovani.cz, vystavena a zaslána nová karta.
  6. Uživatel se zavazuje informovat DFC o změně údajů vyplněných v Registračním formuláři (jméno, příjmení, ročník narození, PSČ, e-mail, telefon, číslo DFC karty).
  7. DFC je oprávněna ukončit poskytování slev, jestliže karta nebude použita po dobu jednoho roku nebo zjistí-li se, že uvedené registrační údaje jsou vyplněny nepravdivě.
  8. Registrací Uživatel uděluje DFC vědomý, informovaný a svobodný souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na Registračním formuláři pro interní, marketingové a propagační účely DFC v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby DFC ukládala jeho osobní údaje uvedené na Registračním formuláři do své databáze a k nim přiřazovala údaje související s užitím jeho DFC karty, tj. především údaje o frekvenci nákupů, jejich množství a složení. Tyto údaje pak mohou být užívány, zpracovávány a vyhodnocovány přímo DFC, nebo jiným zpracovatelem jím určeným. Údaje také mohou být předány třetí straně. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, je však podmínkou užívání slevových karet DFC. Souhlas se zpracováním osobních údajů může být Uživatelem kdykoli odvolán. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů může DFC ukončit platnost slevové karty DFC Uživatele. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům dle ustanovení § 12 zákona o ochraně osobních údajů a právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů (mj. právo žádat DFC o vysvětlení, o odstranění závadného stavu a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů).
  9. Aktuální znění těchto Podmínek užívání slevové karty DFC BONUS je dostupné na www.levnetankovani.cz.

Tyto Podmínky jsou účinné od 1. 3. 2014.