Ceny benzinu a nafty ze včerejšího dne na čerpacích stanicích akceptující karty DFC.

NATURAL 95
36,57

průměrná cena

35,51

nejnižší cena

DIESEL
34,69

průměrná cena

32,73

nejnižší cena

Podmínky užívání slevové karty DFC BONUS

Podmínky užívání slevové karty DFC BONUS

 

 

 1. Uživatelem slevové karty DFC BONUS se může stát každá fyzická osoba starší 18 let (dále jen „Uživatel“) po odevzdání vyplněného a podepsaného registračního formuláře (dále jen „Registrační formulář“) obchodnímu partnerovi, nebo přímo vydavateli DFC karty, společnosti DFC system a.s., se sídlem Příbram, Na Flusárně 168, PSČ: 261 01, IČ: 247 57 781, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 16618 (dále jen „DFC“). Vyplněním a podpisem registračního formuláře souhlasí Uživatel s těmito podmínkami užívání slevové karty DFC (dále jen „Podmínky“) a prohlašuje, že se s nimi seznámil.

 

 1. Po zaregistrování může Uživatel začít okamžitě využívat výhody karty DFC BONUS na všech čerpacích stanicích, které akceptují DFC kartu. Aktuální seznam všech čerpacích stanic akceptujících slevovou kartu DFC BONUS je k dispozici na www.levnetankovani.cz.

 

 1. Při každém tankování na čerpacích stanicích akceptujících DFC kartu bude při předložení DFC karty a platbě v hotovosti okamžitě odečtena sleva 0 Kč až 1 Kč z ceny každého natankovaného litru pohonných hmot a aditiv. Aktuální, a tedy konkrétní výše slevy, která se mění každý kalendářní den v závislosti na vývoji cen ropy na světových trzích, je uvedena na webových stránkách www.dfcard.cz, kde je rovněž uveden úplný seznam čerpacích stanic, na nichž lze slevu při použití karty DFC BONUS uplatnit, kdy tedy pro zjištění výše aktuální slevy poskytované na jednotlivých čerpacích stanicích je nutno navštívit webové stránky http://dfcard.cz/stanice/ http://dfcard.cz/ceny/ Daňový doklad obdrží Uživatel od čerpací stanice, kde proběhlo tankování.

 

 1. DFC nenese odpovědnost za odmítnutí akceptace slevové karty DFC BONUS na některé z čerpacích stanic z technických důvodů stojících výlučně na straně čerpací stanice.

 

 1. Karta je nepřenosná a zůstává majetkem DFC. V případě potřeby další karty nebo karet je možno o ně zažádat přímo obchodního partnera vydavatele, na stránkách www.levnetankovani.cz nebo prostřednictvím zákaznické linky DFC uvedené na stránkách www.levnetankovani.cz.

 

 1. V případě ztráty či znehodnocení slevové karty bude Uživateli, po oznámení této skutečnosti na zákaznické lince DFC nebo na stránkách www.levnetankovani.cz, vystavena a zaslána nová karta.

 

 1. Uživatel se zavazuje informovat DFC o změně údajů vyplněných v Registračním formuláři (jméno, příjmení, ročník narození, PSČ, e-mail, telefon, číslo DFC karty).

 

 1. DFC je oprávněna ukončit poskytování slev, jestliže karta nebude použita po dobu jednoho roku nebo zjistí-li se, že uvedené registrační údaje jsou vyplněny nepravdivě.

 

 1. Registrací Uživatel uděluje DFC vědomý, informovaný a svobodný souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na Registračním formuláři pro interní, marketingové a propagační účely DFC v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby DFC ukládala jeho osobní údaje uvedené na Registračním formuláři do své databáze a k nim přiřazovala údaje související s užitím jeho DFC karty, tj. především údaje o frekvenci nákupů, jejich množství a složení. Správcem osobních údajů je DFC. Tyto údaje pak mohou být užívány, zpracovávány a vyhodnocovány přímo DFC, nebo jiným zpracovatelem jím určeným. Údaje také mohou být předány třetí straně. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, je však podmínkou užívání slevových karet DFC. Souhlas se zpracováním osobních údajů může být Uživatelem kdykoli odvolán. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů může DFC ukončit platnost slevové karty DFC Uživatele. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je souhlas tímto daný správci ve smyslu:

-   plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

-   práv a plnění povinností správce podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR;

-   článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro účely přímého marketingu.

Ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Osobní údaje jsou zpracovávány na dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu (maximálně po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu) nebo do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v písemné formě adresované DFC.

Za podmínek stanovených v GDPR má Uživatel právo:

- na přístup k osobním údajům

- na opravu osobních údajů

- na omezení zpracování osobních údajů

- na výmaz osobních údajů

- na přenositelnost osobních údajů

- vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Pokud se Uživatel domnívá, že byla porušena jeho práva na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Správce se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto údajům nebo k jejich ztrátě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby povinné zachovávat mlčenlivost o osobních údajích. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a osobním údajům evidovaným v listinné podobě.

 

 1. Uživatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení ze strany DFC na elektronickou adresu či na telefonní číslo Uživatele.

 

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

 1. Aktuální znění těchto Podmínek užívání slevové karty DFC BONUS je dostupné na www.levnetankovani.cz.

 

 

Tyto Podmínky jsou účinné od 14.8.2023.